మీ మండలంలో పాఠశాలల JVK KITS BIOMETRIC AUTHENTICATION REPORT ను పై లింక్ నుపయోగించి తెలుసుకోవచ్చును.

జగనన్న విద్యా కానుక కిట్ల బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ప్రక్రియను అతి ముఖ్యమైన అంశముగా పూర్తి చేయవలెనని అందరు ప్రధానోపాధ్యాయులకు తెలుపగలరు.

Click Here To Know Your School JVK Kit Status

No comments:

Post a comment