APTF VIZAG: AP DISTRICT WISE, MANDAL WISE, SCHOOL WISE NEW ROLL PARTICULARS

AP DISTRICT WISE, MANDAL WISE, SCHOOL WISE NEW ROLL PARTICULARS


Transfers నిమిత్తం  రాష్ట్రం లో అన్ని పాఠశాలల తరగతి వారి న్యూ ఎన్రోల్మెంట్ వివరాలు CSE వారి కొత్త website నందు పొందుపరచడం జరిగింది.
Click Here To Know School NEW Role Particulars

No comments:

Post a Comment