విశాఖపట్నం జిల్లా సర్వీస్ రెగ్యులేషన్ ఎన్వోసీ ఫర్ డి ఎస్ సి 2018 ఎన్వోసీ ఫర్ హైయర్ స్టడీస్

 విశాఖపట్నం జిల్లా సర్వీస్ రెగ్యులేషన్ 11-12-2018
CLICK HERE 
NOC  FOR  డి ఎస్ సి 2018 CANDIDATES  CLICK HERE 
NOC  FOR  హైయర్ స్టడీస్ LIKE B.ED.,MED, ETC. CLICK HERE