APTF VIZAG: 1st class,2nd Class, 3Rd class, 4th class and 5th class All subject lesson plans upto January

1st class,2nd Class, 3Rd class, 4th class and 5th class All subject lesson plans upto January

1,2,3,4,5 వ తరగతి అన్ని సబ్జెక్ట్ ల యొక్క లెస్సన్ ప్లాన్స్ జనవరి సిలబస్ వరకు  PDF File లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది.

No comments:

Post a Comment