పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనర్ మరియు సంచాలకులుగా శ్రీ చిన వీరభద్రుడు, SPD, SSA AP


Sri V.China  Veerabhadrudu,  I.A.S.(2013), State Project Director, Sarva  Shiksha  Abhiyan (SSA), A.P.  is placed  in full  additional  charge  to  the post  of  Commissioner  of  School  Education, A.P.  till  further  orders G.O.RT.No.275    Dated:10-10-2019

No comments:

Post a comment