ప్రతి నెల 5 వ తేది లోపు Adhoc basis గా Monthly Promotions ఇవ్వమని CSE వారి ఉత్తర్వులు

Rc.13021 Permission to take up the Monthly Promotions up to the cadre of HMs and SAs on adhoc basis Certain instructions

ప్రతి నెల 5 వ తేది లోపు Adhoc basis గా Monthly Promotions ఇవ్వమని CSE వారి ఉత్తర్వులు
Click here to download complete proceedings 

No comments:

Post a comment